Regulamin sklepu

1. DEFINICJE 
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach sklepu internetowego www.klamotybutik.pl
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.klamotybutik.pl
 • Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.klamotybutik.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
 • Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Klamoty Justyna Jezierska ul. Partyzantów 17a/1a, 80-254 Gdańsk , NIP: 5833067551, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zm.).
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
2.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.klamotybutik.pl
2.2. Sklep internetowy działający pod adresem www.klamotybutik.pl prowadzony jest przez Klamoty Justyna Jezierska .ul. Partyzantów 17a/1a , 80-254 Gdańsk , NIP: 5833067551
2.3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.klamotybutik.pl
2.4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
2.5. Regulamin znajduje się na stronach sklepu internetowego www.klamotybutik.pl i jest dostępny dla każdego w każdym czasie. 
2.6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
2.7. Oferta dotycząca kolekcji sezonowych zawarta na stronie sklepu internetowego ważna jest do wyczerpania zapasów.
2.8. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży towarów, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
2.9. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, ze ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.
2.10. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zmiana ta nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.
2.11. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówiony towar przelewem bankowym w przeciągu 3dni roboczych.
2.12. Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro.
2.13. Towary sprzedawane w sklepie internetowym działającym pod adresem www.klamotybutik.pl są towarami używanymi, chyba że w ofercie sprzedaży wyraźnie zaznaczono, iż dany towar jest nowy (nieużywany). Oznacza to, że poszczególne towary używane mogą wykazywać różne oznaki zużycia, mogą przez to nie posiadać wszystkich cech, jakimi charakteryzują się towary nowe (w tym mogą nie być kompletne) oraz mogą mieć zdatność do użytku odmienną (w tym krótszą żywotność) od towarów nowych. Prosimy wziąć te okoliczności pod uwagę, decydując się na zakup w naszym sklepie internetowym. Sprzedawane towary używane nabywane są przez nas zgodnie z przepisami prawa i ze sprawdzonych przez nas źródeł, co jesteśmy w stanie wykazać w oparciu o dokumenty takie jak: faktury VAT, paragony fiskalne lub umowy sprzedaży, potwierdzające nabycie towarów od poprzedniego właściciela.
3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
3.1. Zamówienia towarów w sklepie internetowym http://www.klamotybutik.com
4. ZWROTY I REKLAMACJE
4.1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres klamotybutik@gmail.com lub kurierem na adres Klamoty Vintage Butik, ul. Partyzantów 17a/1a, 80-254 Gdańsk
4.2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: Klamoty Vintage Butik, ul. Partyzantów 17a/1a, 80-254 Gdańsk
4.3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
4.4. W przypadku towarów używanych, okres rękojmi za wady fizyczne zostaje skrócony do roku.
4.5. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia paczki podczas transportu wskazując na ingerencję osób trzecich, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego przez Klienta i kuriera.
4.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu.
4.7. Jeżeli sprzedany towar posiada wady fizyczne, Klientowi będącemu konsumentem przysługują uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne, zgodnie z przepisami prawa. Wobec Klientów nie będących konsumentami, rękojmia za wady fizyczne zostaje wyłączona.